pondelok, 18 októbra
Shadow

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny podliehajúce konaniu:

4 ks listnatý opadavý strom druhu Alnus  (jelša)

5 ks ihličnatých stromov druhu Pinus  (borovica )

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

Pozemok s parcelným číslom registra „C“ 1954/10 (druh pozemku: lesný pozemok), parcelné číslo registra „C“ 1932/5 ( druh pozemku: lesný pozemok), v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce).

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96  Jedľové Kostoľany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: uradjk@tekov.sk.

Dátum zverejnenia informácie: 06.03.2019

84-krát videné