pondelok, 18 októbra
Shadow

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   28.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29.8.2018 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.

P r o g r a m:

  1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
  2. Kontrola plnenia uznesenia
  3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017
  4. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2018
  5. Hospodárenie obecného pohostinstva za II. štvrťrok 2018
  6. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
  7. Zmena rozpočtu obce 2018
  8. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Mihálik, Miháliková
  9. Rôzne
  10. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 24.8.2018

Dušan Kazimír – starosta obce

60-krát videné