Informácia

Preventívno výchovná činnosť v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Riziko vzniku požiaru spojené s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním komínov a dymovodov

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené riziko vzniku požiarov. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi tvoria približne 5 % požiarov, z celkového počtu požiarov za rok.

Používanie palivových a elektrotepelných spotrebičov:

 Základné bezpečnostné zásady inštalácie tepelných spotrebičov:

 • Spotrebič sa inštaluje spôsobom, určeným výrobcom, inštaláciu zverte odborníkom
 • Spotrebič inštalujte na podlahu z nehorľavého materiálu
 • Pozornosť venujte prevádzke a údržbe spotrebičov a prevádzkujte ho za dobrého stavu
 • Zabezpečte bezpečný prístup ku komínu, dymovodu a čistiacim otvorom
 • Horľavé materiály umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča
 • Pri zakladaní ohňa nikdy nepoužívajte vysoko horľavé látky napr. riedilo, olej, nafta
 • Pred každou sezónou vyčistite vykurovací spotrebič

 Komíny a dymovody 

 • Vzdialenosť telesa komína od horľavých konštrukcií určí výrobca
 • Spaľovaním vlhkého paliva dochádza k usadzovaniu sadzí a dechtu v komíne, ktorá sa v hrúbke 3 mm môže stať horľavou
 • Pevne uzatvárajte komínové dvierka
 • Aj keď čistenie komínov je možné vykonávať svojpomocne, obráťte sa na odborníkov, zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov
 • Používanie komínov, pri ktorých boli zistené nedostatky je zakázané !!!
 • Nespaľujte mokré, alebo čerstvé drevo, impregnované drevo, odpadky, plasty

Rady, čo robiť, ak začne horieť 

 • V prípade hroziaceho nebezpečenstva zachovajte rozvahu. Chráňte najmä život a zdravie, až potom majetok.
 • Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
 • Ak je možné, urýchlene odstráňte horľavý materiál z blízkosti komínového telesa alebo palivového spotrebiča a vypnite prívod energií.
 • Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou – mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo výbuchu.
 • Na zrazenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok.
 • Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca!

ČLOVEK MÔŽE POMÔCŤ K VZNIKU POŽIARU ALEBO JEHO VZNIKU ZABRÁNIŤ. ROZHODNITE SA SAMI !

42-krát videné