Informácia

Informácia pre verejnosť

č..k. 71/2024-002

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-nitriansky-kraj

Informácia zverejnená dňa 19.02.2024

54-krát videné