Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 394/2023-002

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Romanom Vojtelom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

Dreviny podliehajúce konaniu: 1 ks ihličnatý strom druh Picea abies ( Smrek obyčajný ) s obvodom kmeňa 110 cm

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú: na pozemku registra „C“, parcelné číslo 349/6, druh pozemku záhrada, umiestnené v zastavanom území obce, v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce), vedené na LV 1221.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď:

  • písomne na adresu Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany 
  • do elektronickej schránky obce (IČO 00308064)
  • elektronicky na e-mailovú adresu: urad@jedlovekostolany.sk

Dátum zverejnenia informácie: 08.11.2023

83-krát videné