Informácia

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmeny stavby pred jej dokončením, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

SKM_C22723082413460
103-krát videné