Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku
Prípravný výbor Jedľové Kostoľany a Okresná organizácia Zlaté  Moravce

P O Z V Á N K A

Na ustanovujúcu schôdzu ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 27. augusta 2023 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch.

Program :
1. Privítanie účastníkov schôdze
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie
3. Informácia o poslaní Jednoty dôchodcov
4. Diskusia
5. Voľba orgánov miestnej organizácie
6. Príhovor novozvoleného predsedu
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Teším sa na stretnutie s Vami.

Za prípravný výbor Ing. Marta Eckhardtová, MPH
predsedníčka OO JDS Nitra

216-krát videné