Obstarávanie - expirované

Verejné obstarávanie – miestna komunikácia

 Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297
Vec :   Výzva na predkladanie ponúk

                  Obec Jedľové Kostoľany v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 9, ods.9  vyzýva fyzické a právnické osoby na predloženie ponuky v  zákazke, ktorej účelom má byť uzatvorenie zmluvy o dielo na uskutočnenie  stavebných prác:

                      „Prístupové komunikácie a technická infraštruktúra k obytnej zóne č.1, Jedľové Kostoľany“,

v rozsahu stavebného objektu

SO 01nnz2  Prístupová komunikácia J.K.

 

 

 

 

Súťažné podklady je možné vyžiadať na adrese Obecného úradu Jedľové Kostoľany do 2.10.2013.do 15,00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu Obecného úradu Jedľové Kostoľany

           do 2.10.2013. do 15.00.hod.

 Podrobnosti o verejnom obstarávaní sú  uverejnené v súťažných podkladoch.

Účasť vo verejnom obstarávaní   je na náklady záujemcu.

    

                                                                                                          Dušan Kazimír

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

        PODKLADY     VEREJNÉHO    OBSTARÁVANIA

Názov verejného obstarávania – stavebné práce:

        „Prístupové komunikácie a technická infraštruktúra k obytnej zóne č.1, Jedľové Kostoľany“,

v rozsahu stavebného objektu

SO 01nnz2  Prístupová komunikácia J.K.

 Obsah :   0. Obstarávateľ

              1. Druh  verejného obstarávania

              2. Vyhlásenie   verejného obstarávania

3. Súťažné podklady

4. Predmet  verejného obstarávania

5. Jazyk  ponúk

6. Požiadavky na obsah ponúk

7. Zmluva o dielo

8. Organizácia verejného obstarávania

 

 

 

             

                                                                                              Jedľové Kostoľany 21.9.2013.

 

 

0. OBSTARÁVATEĽ

 

 

 

Obec Jedľové Kostoľany

Obecný úrad     Jedľové Kostoľany č.297

951 96  Jedľové Kostoľany      

Slovenská republika

 

Štatutárny zástupca :                 Dušan Kazimír – starosta obce

IČO :                    00308 064   

DIČ :                   2021037999                        

                                   

                                

  1. DRUH   VEREJNÉHO    OBSTARÁVANIA

                            

Zákazka  podľa zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 9, ods.9   

 

 

  1. VYHLÁSENIE           VEREJNÉHO    OBSTARÁVANIA

 Verejné obstarávanie bolo  vyhlásené 23.9..2013.  uverejnením  výzvy na predkladanie ponúk na internetovej stránke obce Jedľové Kostoľany.

 

 

  1. SÚŤAŽNÉ PODKLADY      

 

 

 

Súťažné podklady tvoria :

–     projekt stavby

–          výkaz výmer

 Každý uchádzač je oprávnený prehliadnuť si miesto prác.

 

  1. PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA      

 

4.1. Predmetom            verejného obstarávania je realizácia stavebných prác :  

 

 

 

„Prístupové komunikácie a technická infraštruktúra k obytnej zóne č.1, Jedľové Kostoľany“,

v rozsahu stavebného objektu

SO 01nnz2  Prístupová komunikácia J.K.

                 

Celková plocha komunikácie je 793 m2.

    

4.2.    Predmet obstarávania bude realizovaný    v rozsahu  a vecnosti priloženého projektu a  výkazu výmer .     

                   

4.3.   Záväzok uchádzača k zhotoveniu predmetu diela zahrňuje aj jeho povinnosť vykonať nepredvídané práce, ak sa ich realizácia sa stane nevyhnutnou  k naplneniu účelu týchto stavebných prác.

           

5.  JAZYK PONÚK

 

 Ponuky žiadame vypracovať v slovenskom  jazyku.

 6.  POŽIADAVKY  NA OBSAH   PONÚK

             Všetky predložené doklady musia byť podpísané  štatutárnymi zástupcami uchádzača oprávnenými rokovať v záväzkových vzťahoch.

            Komplexná ponuka musí byť predložená v jednom výtlačku .                 

 6.1.  Identifikačné údaje o uchádzačovi :

–          Fyzické osoby  – názov, sídlo,

                                  štatutárny    zástupca, číslo

                                   telefónu, IČO, bankové spojenie, DIČ, IČ DPH

            

Uchádzač musí predložiť v tejto ponuke :

–          fotokópiu živnostenského listu alebo výpisu z Obchodného registra   

 

 

6.2. Cena za predmet obstarávania.

 

–          Každý uchádzač si musí spracovať rozpočet na základe predloženého položkového výkazu výmer .  

–          Takto vypracovaný rozpočet bude Prílohou  Zmluvy o dielo .           

–          Cena bude pevná . Jej zmena bude možná len v prípade zmeny DPH.

–          Zmluvná cena za dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania vrátane pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadení staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržovanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, stráženia staveniska, náklady na povolenia na zvláštne užívanie komunikácií a pod.

 

–     Cena sa uvedie   bez DPH a s DPH v € .

       Pri otváraní obálok s ponukami sa prečíta iba celková cena s DPH.

  

6.4.    Lehota na realizáciu predmetu obstarania.

 Uchádzač musí práce  realizovať do 15.12.2013. Neskorší termín ukončenia stavby nebude akceptovaný. V prípade nerešpektovania tejto požiadavky súťažný návrh  bude vylúčený.    

  

6.5   Vo svojom návrhu môže uchádzač uviesť aj iné informácie, ktoré považuje z hľadiska   komplexnosti svojej ponuky za dôležité.

  

7. ZMLUVA O DIELO

 7.1. Uchádzač v ponuke nemusí predložiť Zmluvu o dielo. Táto bude vyžadovaná iba od úspešného uchádzača.

 7.2.  Zmluva o dielo bude predložená v dvoch výtlačkoch. Na požiadanie  obstarávateľa je uchádzač povinný   poskytnúť ďalšie výtlačky Zmluvy včítane príloh..

              Zmluva o dielo bude mať tieto povinné prílohy :

Príloha č. 1 Ponuka zhotoviteľa z verejného obstarávania včítane rozpočtu 

 

8.   ORGANIZÁCIA OBSTARÁVANIA

 

8.1. Miesto a spôsob doručenia ponúk

 

Ponuky musia byť doručené  do     02.10.2012  do 15,00 hod. na adresu  obstarávateľa – podateľňa            .

Obálka musí byť uzatvorená, a musí byť na nej uvedené : „Súťaž komunikácia 1 – neotvárať“.

                           

Ponuky žiadame predložiť v jednom   výtlačku.

 8.2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní::           

Uchádzači sa môžu zúčastniť verejného obstarávania pokiaľ splnia podmienky :

 

a/  predloženie overenej  fotokópie Živnostenského listu    alebo výpisu z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.

 8.3.  Otváranie obálok s ponukami.

Obálky s ponukami  budú otvorené dňa 02.10.2013.  o 15.00 hod.  na adrese obstarávateľa v  zasadačke.   

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a notársky overenou plnou mocou na zastupovanie

  

8.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania okrem dôvodov uvedených v § 46 zák. č. 25/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov aj v prípade, ak aj najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti obstarávateľa na práce. V prípade zrušenia súťaže z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a), b) ,c)  zák. č. 25/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov si obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať podľa § 88 zák. č. 25/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov         

      

 8.5. Viazanosť ponúk.

       Uchádzači sú viazaní svojimi ponukami  do 30.11.2013.      

  

8.6. Oznámenie výsledku obstarávania.

      Výsledok konania bude oznámený uchádzačom písomne podľa § 44 zák. č. 25/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov    

  

8.7. Náklady spojené so spracovaním ponuky hradí uchádzač.

 

 

8.8. Každý uchádzač môže predložiť do súťaže iba jednu ponuku.

  

8.9.Zábezpeka

       Nevyžaduje sa.

  

8.10.Kritérium pre hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

 1.       Kritérium pre vyhodnotenie ponúk :

 –   cena diela v € vrátane DPH                                            

                                                                                      

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk                                                              .

 

            Úspešným uchádzačom verejného obstarávania  sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu cenu.             Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.

                                            

 8.11. Ostatné náležitosti verejného obstarávania neuvedené v týchto súťažných podkladoch sa riadia     zákonom č. 25/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov      

                                                                                  Dušan Kazimír

                                                                                   starosta obce

 

 

104-krát videné