Obstarávanie - expirované

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE
 

Obec Jedľové Kostoľany, zriaďovateľ Základnej školy, Jedľové Kostoľany 75, podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu
riaditeľa / ky
Základnej školy, Jedľové Kostoľany 75
s možným nástupom od 1.7.2009

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • požadované vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
 • mininálne päť rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
 • občianska bezúhonnosť
 • organizačné, riadiace schopnosti a odborné znalosti

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • overený doklad o získaní požadovaného vzdelania
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • doklad o absolvovaní 1.kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 428/2002 Z.z.

Prihlášku s písomným a telefonickým (elektronickým) kontaktom a požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 22.5.2009 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie na riaditeľa ZŠ" na adresu:
Obec Jedľové Kostoľany, 95196 Jedľové Kostoľany č.297
Jozef Ďuriač
starosta obce

 

58-krát videné