Projekty

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (update 11/2011)

V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Obec získala finančné zdroje na základe poskytnutia nenávratného finančného príspevky od Ministerstva výstavky a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, operačný program: Regionálny operačný program, spolufinancovaný fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú vo výške 279 818,01 €. 5 % z ceny projektu financuje obec.
Predpokladaný termín dokončenia realizácie je 30.11.2010. 
 
Update 11/2011
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice bola úspešne dokončená, pripájame krátku fotodokumentáciu z priebehu prác.
166-krát videné