Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2008 o čiastkovej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu na jedno dieťa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 1/2008 o čiastkovej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu na jedno dieťa

V súlade s § 114 ods. 6 až 8 zákona č. 245/08 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ mesačne príspevok vo výške 50 Sk.

Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, výška mesačného poplatku je 30 Sk (alebo mesačný poplatok neplatí).

Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.08.2008 a nadobúda účinnosť dňa 31.08.2008.
 
Jozef Ďuriač
starosta

Overovatelia:
Jarmila Pytlová
Dušan Kazimír  

V Jedľových Kostoľanoch, dňa 15.08.2008

Vyvesené: 15.8.2008
Zvesené: 1.9.2008

53-krát videné