Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ JK

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jedľové Kostoľany č. 75    32-krát videné