Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.2/2008 o čiastkovej úhrade výdavkov v materskej škole na jedno dieťa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 2/2008 o čiastkovej úhrade výdavkov v materskej škole na jedno dieťa

V súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/08 o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, * prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne príspevok vo výške 100 Sk.

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  4. ktorá má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  5. ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.08.2008 a nadobúda účinnosť dňa 31.08.2008.

Jozef Ďuriač
starosta

Overovatelia:
Jarmila Pytlová 
Dušan Kazimír  

V Jedľových Kostoľanoch, dňa 15.08.2008

Vyvesené: 15.8.2008
Zvesené: 2.9.2008

32-krát videné