Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 4/2009, dodatok č.6

Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a pre územie obce Jedľové Kostoľany tento dodatok z VZN č. 4/2009

DODATOK č. 6 K VZN č. 4/2009

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €

Materská škola

1900,-

Školský klub detí

173,-

Zariadenie školského stravovania

200,-

 

29-krát videné