Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o čiastkovej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu na jedno dieťa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o čiastkovej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu na jedno dieťa

V súlade s § 114 ods. 6 až 8 zákona č. 245/08 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ mesačne príspevok vo výške 1,65 eura.

Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, výška mesačného poplatku je 1 euro (alebo mesačný poplatok neplatí).

Záverečné ustanovenia

1. Tento návrh všeobecného záväzného nariadenia bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2008 uznesením č. 74/2008.
 

  Jozef Ďuriač
  starosta

 

Zverejnené:
Od 28.11.2008
Do 12.12.2008

 

24-krát videné