Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ JK

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jedľové Kostoľany č. 75
  
Článok 1 – základné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany, v súlade s § 20 ods. 2, písm. a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje mesiac február 2009, v čase od 9:00 – 15:00, v pracovných dňoch, za termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jedľové Kostoľany č. 75 a jej budovu za miesto zápisu.

Článok 2 – záverečné ustanovenia

1. VZN obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch č. 94 zo dňa 12.12.2008
2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa zverejnenia..

 

………………………….
 Jozef Ďuriač
starosta obce

Overovatelia:
Dušan Kazimír
Štefan Bošiak

Zverejnené:
Od: 13.12.2008
Do: 29.12.2008

 

32-krát videné