Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o odpadoch

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany
o odpadoch

 Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
 
Čl. 1
Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov

Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzický osoba – podnikateľ, okrem odpadov vzniakajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacich prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje nahlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie ani stavebnému úradu (obci).
6. Objemný odpad sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb – nepodnikateľov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ustanovených v tomto VZN.

Čl. II
Účel odpadového hospodárstva

Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobu výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie.
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b)
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c)  

Čl. III
Spoločné ustanovenia

1. Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Jedľové Kostoľany.
2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
3. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a sú uvedené v prílohe č. 1.
4. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zákona o odpadoch,
d) Riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd,

f) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

6. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady. obec na území ktorej tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
7. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva. 
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadova nákladu na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výrobou odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP (ObÚŽP), na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásiť bezodkladne ObÚŽP a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. ObÚŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch (takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
12. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so 
zákonom o odpadoch zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto VZN.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k) a m) a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch.
14. Obec je povinná zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky
  rozložiteľných odpadov do 1. januára 2010.

Čl. IV
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
   
  1. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9 zákona o odpadoch.
2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi , ktoré vznikli na území obce a sdrobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.
6. Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
7. Držiteľ komunálneho a držiteľ stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Čl. V
Systém zberu prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

1. Obec Jedľové Kostoľany zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravy komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Čl. VI
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

1. Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich schválenému systému v obci podľa prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať u komunálnych odpadov zložky podľa prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie zodpovedajú ich užívatelia.

4. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní dohodnúť s obecným úradom.
5. Každý kto užíva zberné nádoby. manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.
6. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie alebo ich inak premiestňovať.
7. Miesta pre umiestnenie zberných nádob sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné donáškové a odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto obecný úrad.
8. Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na obecný úrad.

Čl. VII
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Jedľové Kostoľany určuje všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č…………….. .o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čl. VIII
Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa §80 ods. 3 písm. a zákona o odpadoch,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Čl. IX
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a §18 ods. 3 písm. b zákona o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN a v rozpore s §18 ods. 3 písm. a) a §39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods 10 tohto VZN a §18 ods. 6 zákona o odpadoch,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN a §39 ods. 9 zákona o odpadoch.

2. Za priestupok podľa ods.1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €/ 5000 Sk.
3. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až d) obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov ( zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ak tento zákon neustanovuje inak.

Čl. X
Pokuty právnickým osobám

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3319 €/ 100 000 Sk, ak právnicka osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto VZN. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil ( najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo). Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ( zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Tento návrh VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2008 uznesením č. 
  79/2008 .

 

  ………………………………..
  starosta obce
  Jozef Ďuriač 

 

Zverejnené:
Od 28.11.2008
Do 12.12.2008

Príloha č. 1 k VZN č. ……………….

Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

20 KOMUNÁLNE ODPADY (PDPADY Z DOMÁCNOSTÍ 
  A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU
  A INŚTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŹIEK ZO
  SEPAROVANÉHO ZBERU
2001 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŹKY KOMUNÁLNYCH
  ODPADOV (OKREM 1501)

200101 papier a lepenka O
200102 sklo O
200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
200110 šatstvo O
200111 textílie O
200113 rozpúšťadlá N
200114 kyseliny N
200115 zásady N
200117 fotochemické látky N
200119 pesticídy N
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhlovodíky N
200125 jedlé oleje a tuky O
200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 N
200127 farby, tlačiarenske farby, lepidlá a živice obsahujúce 
  nebezpečné látky N
200128 farby, tlačiarenske farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
  v 200127 O
200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
200130 detergenty iné ako uvedené v 200129 O
200131 cytotoxické a citostatické liečivá N
200132 liečivá iné ako uvedené v 200131 O
200133 batérie a akumulátory uvedené uvedené v 160601, 160602 
  alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce 
  tieto batérie N
200134 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 O
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
  v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti N
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
  v 200121, 200123 a 200135 O
200137 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
200138 drevo iné ako uvedené v 200137 O
200139 plasty O
200140 kovy O
200141 odpady z vymetania komínov N
200199 odpady inak špecifikované

2002 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
(VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
   
200201 biologicky rozložiteľný odpad O
200202 zemina a kamenivo O
200203 iné biologicky rozložiteľné odpady O

200300 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

200301 zmesový komunálny odpad O
200302 odpad z trhovísk O
200303 odpad z čistenia ulíc O
200304 kal zo septikov O
200306 odpad z čistenia kanalizácie O
200307 objemný odpad O
200399 komunálne odpady inak nešpecifikované O

Príloha č. 2 k VZN č……………….

Zavedený systém zberu v obci Jedľové Kostoľany.

Na území obce je zavedený kombinovaný systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

1.) V centrálnej časti obce Jedľové Kostoľany a osade Lukáčov, Brezovo, Drienky, Horné Lúčno, Levasovská a Borisko je zavedený pravidelný zber komunálneho odpadu pre obyvateľov s trvalým bydliskom v obci a podnikateľov dva krát za mesiac. Pre tento spôsob sú určené 110 litrové nádoby. Každý občan spadajúci do tohto systému je povinný zabezpečiť si nádobu sám na svoje náklady alebo požiada obec o jej zabezpečenie.

2.) V centrálnej časti obce Jedľové Kostoľany a osade Lukáčov pre vlastníkov stavieb a
  pozemkov s trvalým bydliskom mimo obce Jedľové Kostoľany, je zavedený množstvový 
  zber, predpokladaný počet odvozov 15- krát za rok. Na tento zber sa používajú nádoby
  s objemom 110 litrov. Každý občan spadajúci do tohto systému je povinný zabezpečiť si
  nádobu sám na svoje náklady alebo požiada obec o jej zabezpečenie.

3.) Na osadách Brezovo, Levasovská, Borisko, Drienky, Horné Lúčno, Areál zdravia je zavedený množstvový zber vo veľkoobjemových kontajneroch a 110 l nádobách. Odpad z týchto častí obce sa vyváža podľa naplnenia, v 110 l nádobách 14 krát ročne. Odpad z Areálu zdravia sa vyváža podľa ohlásenia jeho majiteľa, najmenej však 6 krát ročne.

4.) Zber objemného odpadu zabezpečuje obec pomocou zberného voza a traktora s vlečkou štyri krát ročne. 

5.) Zber drobného stavebného odpadu zabezpečuje obec na požiadanie vlastníka nehnuteľnosti. 
6. Zber elektronického šrotu zabezpečuje obec dva krát do roka so zmluvným partnerom po vyhlásení v miestom rozhlase.

Separovaný zber v obci Jedľové Kostoľany.

Obec Jedľové Kostoľany separuje nasledovný komunálny odpad:
– Plasty: na zber sú určené nádoby s objemom 1100 litrov, vrecia pre domácnosť, odvoz zabezpečuje obec 1 krát mesačne.
– Sklo: na zber sú určené nádoby s objemom 1100 litrov, vrecia pre domácnosť, odvoz zabezpečuje obec 1 krát mesačne
– Papier: každá domácnosť uskladňuje doma, obec zabezpečí 4-krát za rok odvoz
– Kovy: občania menšie množstvo ( do 50 kg ) donesú do areálu OÚ väčšie množstvo zabezpečí odvoz obec
– Pneumatiky: občania zhromažďujú na zbernom dvore
– Batérie a akumulátory: zabezpečuje obec so zmluvným partnerom, dva krát za rok, po nahlásení nebezpečného odpadu zo strany občanov.
– Biologicky rozložiteľný odpad: doma v kompostoviskách, alebo uskladnením na obecnom kompostovisku.

   

 

107-krát videné