Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o držaní psov

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany
o držaní psov

 Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch podľa § 6 ods 1. Zákona č.369/ 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na tomto nariadení.

§ 1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto nariadenie ustanovuje niektoré podmienky držania psov v katastrálnom území obce.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov¹)
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho poriadku a Trestného zákona a osobitných predpisov.²)

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohoto nariadenia sú vymedzené pojmy:
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona³)
2. používaný pri záchranných ,lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany4)
3. poľovný
4. ovčiarsky
5. vodiaci
6. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku .
b) verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejného užívania
c) voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
d) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej ochrane.5)

§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v obci podlieha evidencii psov/ďalej len
  evidencia/. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
  uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete na obecný úrad /ďalej len OcÚ/.
2. Evidenciu vedie OcÚ podľa prílohy č.1.
3. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
  do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaju oznámiť OcÚ, kde je pes evidovaný.
4. OcÚ vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa/ďalej len známka/. Na známke sa uvedie 
  evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je nebezpečný. Známkou držiteľ psa 
  preukazuje totožnosť. 
5. Známka je neprenosná na iného psa .Odcudzenie, stratu, alebo zničenie známky je držiteľ 
  psa povinný do 14 dní oznámiť OcÚ, ktorý držiteľovi psa vydá náhradnú známku za úhradu 
  4 eurá.

§4
Vodenie psov
1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je 
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovné priestory alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3) Za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo vykonáva nad psom
dohľad.
4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého bydliska osobe, ktorú pes pohrýzol a súčastne je povinný túto skutočnosť oznámiť OcÚ, ak nebol použitý v krajnej núdzi(§4 ods.4 zak. 282/02)
5) Vodenie psov je zakázané:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný
b) na detské ihriská, pieskoviská ,športoviská ktoré sú verejnými priestranstvami.
c) do areálov MŠ a školských zariadení.
d) do zariadení verejného stravovania
e) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom.
6) Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne obce je zakázaný.
7) Voľný pohyb psa spojený s výcvikom je možné uskutočňovať len na miestach k tomu
určených.( je riešené vo VZN o chove zvierat) 

§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly
  bezprostredne odstrániť.
2) OcÚ určuje možnosť využiť kontajnery na zber zmesového komunálneho odpadu.

§6
Priestupky
1.Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak
a) neprihlásil psa do evidencie
b) umožní aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §4 ods.1a 2
c) neohlási že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak: 
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo zvieratá 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu 
f) bezprostredne neodstráni tuhé výkaly z verejného priestranstva.
3. Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d)a e) obec uloží pokutu do 16 eur.
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165 eur.
c) odseku 2 písm .f) obec uloží pokutu do 3 eur.
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností 
  dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 6)
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce
8. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§7
Kontrola
Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór
b) členovia OZ
c) iné osoby poverené starostom

§8
Prechodné ustanovenia
Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona č.282/2002 Z.z. povinnosť podľa §3 ods. 1 (prihlásenie psa do evidencie), splní túto povinnosť od 1.januára 2003 do 31. Januára 2003.

§ 9
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v 
  Jedľových Kostoľanoch č.77/2008 zo dňa 28.11.2008. 

 

  ……………….
  starosta obce
  Jozef Ďuriač

 

Zverejnené:
Od 28.11.2008
Do 12.12.2008
 1)Napríklad zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb.o Vojenskej polícii, zákon č.57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon 238/2001 Z.z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z.z.,zákon Národnej

Rady Slovenskej republiky č.255/1994 Z.z. o poľnej stráži.

2) Napríklad zákon Národnej rady SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat , zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
   
3) Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (žinvostenský zákon ) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Z b. Zákoníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkrom-
ných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

5) §13a 14 zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona NR SR č. 248/1994Z.z.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

7) § 46 a 47 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1
Evidencia, ktorú vedie OcÚ:
Držiteľ psa:
1. Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu
2. Charakter budovy, v ktorej je pes chovaný
3. Evidenčné číslo psa
4. Dátum narodenia a dátum začatia chovu psa
5. Pohlavie
6. Typ psa (zvláštny, nebezpečný…)
7. Farba
8. Zvláštne, rozpoznávacie znamenie
9. Zaplatenie miestneho poplatku, dátum, suma

Straty:
1. Psa, dátum, okolnosti, nájdenie psa, umiestnenie
2. Evidenčnej známky
3. Úhrada za náhradnú známku
4. Číslo novej evidenčnej známky

Záznamy o chove psa:
1. Očkovanie proti besnote
2. O pohryznutí
3. O priestupkoch
4. Sťažnosti na psa
5. Úhyn psa

Evidencia, ktorú vedie OcÚ:

Záznamy o pokutách:
1. Pokuty uložené v blokovom konaní
2. Priestupky postúpené na OcÚ

Záznamy o odchytených psoch:
1. Odchyt- kým
2. Dátum odchytu
3. Pes- druh, plemeno
4. Evidenčné číslo (ak má)
5. Umiestnenie zvieraťa (kam) 
   

 

96-krát videné