Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Jedľové Kostoľany
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 Obec Jedľové Kostoľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 ods. 4,56 a 6, § 8 ods. 2, § 12 582/2004 Z. z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1

(1) Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z. z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2008 nasledovné dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie automaty,
  a poplatky: 
a) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Článok II.
DAŇ Z POZEMKOV

§ 2
Základ dane

1) Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa vynásobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 6 zák. č. 582/2004 Z.z. je na nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – 0,1387 eura/m2  
b) trvalé trávnaté porasty – 0,0282 eura/m2  
c) záhrady – 1,32 eura/m2  
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
  lesy – 0,1327 eura/m2 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
  využívané vodné plochy – 0,1327 eura/m2 
f) zastavané plochy a nádvoria – 1,85 eura/m2 
g) stavebné pozemky – 13,27 eura/m2
h) ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov – 1,32 eura/m2 
2) Hodnota pozemkov podľa § 6 zák. č. 582/2004 Z.z. ods. 1, písm. d) a e) sa použije len vtedy, keď daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
§ 3
Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce Jedľové Kostoľany určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – vo výške 0,3 % zo základu dane 
b) trvalé trávnaté porasty – vo výške 0,3 % zo základu dane 
c) záhrady – vo výške 0,6 % zo základu dane  
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy – vo výške 0,3 % zo základu dane
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy – vo výške 0,3 % zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria – vo výške 0,6 % zo základu dane
g) stavebné pozemky – vo výške 0,6 % zo základu dane
h) ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov – vo výške 0,6 % zo základu dane

§ 4
Sadzba dane

1. Správca dane na území na celej obce Jedľové Kostoľany určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
   
a) 0,059 eura za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) 0,092 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
c) 0,215 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,232 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
e) 0,365 eura za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,464 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
g) 0,282 eura ostatné stavby.
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,80 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

   
DAŇ Z BYTOV

§ 5
Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce Jedľové Kostoľany určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,059 eura za byty  
b) 0,331 eura za nebytové priestory  

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, od dane z pozemkov oslobodzuje:
– pozemky, na ktorých sú cintoríny, 
– pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
– pozemky užívané cirkvou, ktoré neslúžia na vykonávanie náboženských obradov.

2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
– stavby alebo byty, ktorých využite je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
  stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.

3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na 50 %:
a) Na stavby na bývanie držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúži na ich trvalé bývanie
b) Garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

§ 7
Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšia ako 2 eurá sa nebude vyrubovať.

§ 8
Platenie dane

Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch splátka
– prvá splátka dane je splatná do 31. mája zdaňovacieho obdobia
– druhá splátka dane je splatná do 30. septembra zdaňovacieho obdobia

Článok III.
Daň za psa
§9

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§10
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§11
Sadzba dane
Sadzba dane je 4 eura za jedného psa a kalendárny rok.

§12
Oznamovacia povinnosť a všeobecné ustanovenia
Daňovník oznámi správcovi dane do 30 dní vzniku daňovej povinnosti, to je ak nadobudne psa staršieho ako 6 mesiacov, alebo pes dosiahne vek 6 mesiacov. Správca dane vedie evidenciu psov starších ako 6 mesiacov. Správca dane vyrubí daň za pomernú časť dane na zostávajúce obdobie. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 

Článok. IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§13

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 30 ods. 1, 2, 3, zak. č. 582/2004 Z.z.

§14
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,17 eura za každý aj započatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

§15
Verejne priestranstvá
Verejným priestranstvom pre určenie dane obec určuje nasledovne:
– miestne komunikácie vo vlastníctve obce v zastavanej časti obce,
– chodníky, priestranstvá, ktoré majú charakter verejných plôch,
– okrajové pásy pozdĺž miestnych komunikácií,
– parkovisko pred tanečnou sálou,
– parkovisko pod cintorínom,
– parkovisko Pavkovci.

§ 16
Spôsoby užívania

Právnická, alebo fyzická osoba ktorá využíva verejné priestranstvo na dočasné uskladnenie materiálu ( drevo, piesok, tehla, atd.) je povinná túto skutočnosť ohlásiť na obecnom úrade najneskôr v deň začatia využívania verejného priestranstva. Daň za užívanie je splatná nasledujúci deň po skončení užívania. Oslobodený od dane na dočasné uskladnenie materiálu je fyz. alebo práv. osoba po dobu 14 dní. Oslobodený od dane za dočasné parkovanie je fyzická alebo právnická osoba po dobu 14 dní.

§ 17 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

Daňovník je povinný najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva oznámiť túto skutočnosť správcovi dane. Daňovník po skončení užívania verejného priestranstva do troch dní zaplatí daň, ktorú mu vyrubí obec.

Článok V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 18

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 19
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane na 0,04 eura/osoba a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení.

§ 20
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Prevádzkovateľ zariadenia vedie evidenciu v knihe ubytovaných.
Daň sa platí v dvoch splátkach a to:
– prvá splátka do 30. 6. roku plnenia daňovej povinnosti,
– druhá splátka do 31. 1. nasledujúceho roka za zdaňovacie obdobie

§ 21
Oslobodenie
Od poplatkov sú oslobodené
– deti v detských táboroch
– školy v prírode

Článok VI.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 22

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
§ 23
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane 200 eur/ jeden automat za rok.

§ 24
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

Podľa § 49 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok VII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY

§ 25
Predmet dane

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 26
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 27
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov

§ 28
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane 170 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

§ 29
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

Oznamovacia povinnosť a platenie dane §57 ods. 1, 2, 3, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Daň platí daňovník priamo správcovi dane do pokladne alebo na účet.
Vedie zoznam o počte nevýherných hracích prístrojov.
Nevýherné hracie prístroje musia byť označené evidenčným číslom.

Článok VIII
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§30

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne  
  odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicou, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a z vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok, alebo obec.

6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2, písm. a/ zák.č.582/2004 Z.z. žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plno rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti za poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR, alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2/
  zák.č. 582/2004 Z.z.

§ 31
Sadzba poplatku
l/ Sadzba poplatku je:
a) Centrálna časť obce a osada Lukačovce, – 0,0137 eura/osoba/deň 
Levasovská, Borisko, Brezovo, Drienky t.j. 5 eur/ročne
a Horné Lúčno, obyvatelia s trvalým  
bydliskom v obci,  

b) Vlastníci stavieb a pozemkov bez – 0,4647 eura za nádobu s objemom 
trvalého bydliska v obci v centrálnej 110 l vynásobenú predpokladanou
časti obce a na osade Lukačovce frekvenciou odvozu (pred. Počet odvozov 15) t.j. 6,97 eura/ročne
   
 
c) Vlastníci stavieb a pozemkov na osadách – 0,0104 eura/dm3, 
Borisko, Levasovská, Brezovo, Drienky, t.j. 16,64 eura/ročne 
Horné Lúčno, mimo trvalého bydliska v obci (pred. objem 1600 dm3)

d) Podnikateľské subjekty – 0,0137 eura na 
zamestnanca a deň priemerného počtu zamestnancov
  pripadajúcich na určené obdobie
  neznížený o počet osôb, ktoré
  majú v obci trvalý pobyt, alebo 
  prechodný pobyt vynásobený
  koeficientom 0,35.

e) Vlastník Areálu zdravia – podľa vážneho lístka zo skládky
  komunálneho odpadu

§ 32
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, že došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu. Ak je poplatníkom osoba podľa § 78 ods.2 písm.b/ alebo písm.c/ zákona č. 582/2004 Z.z., názov alebo obchodné meno sídlo, alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods.7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 582/2004 Z.z. spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 34 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípad, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku y dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§ 33
Vyrubenie poplatku

1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom a ak poplatník preukáže, že užíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
2. Ak obec sama, alebo na základe ohlásenia podľa § 32 zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

§ 34
Platenie dane

Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch splátka
– splátka dane je splatná do 31. júla zdaňovacieho obdobia

§ 35
Vrátenie poplatku

Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 2 eurá.

§ 36
Zníženie poplatku

1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
c) pri množstvovom zbere preukáže, že mu nebol uskutočnený odvoz podľa predpokladu 
  15- krát ročne v 110 litrových nádobách, 4- krát vo veľkoobjemových kontajneroch (VZN ……………. o odpadoch).
2. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch 
  poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 zákona č. 582/2004 Z.z. alebo môže poplatok odpustiť.

Článok IX.
§ 37
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v 
  Jedľových Kostoľanoch č. 76/2008 zo dňa 28.11.2008. 
 

…………………………………………
  starosta obce
  Jozef Ďuriač 

 

Zverejnené:
Od 28.11.2008
Do12.12.2008

 

171-krát videné