Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany
o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

  Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch na základe ustanovenia § 6 zák.č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto tom to

všeobecne záväznom nariadení

Čl. l

  Výška úrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby:

l. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,
pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri 
presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,
pomoc pri použití WC 0,1659 €/deň  
b) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného 
teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 0,2323€/deň 
c) dohľad 0,3319 €/1 hod. . 
d) kúpanie vrátanie umytia vlasov 0,4979 €/deň 
   
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie
popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie 0,2323 €/deň 
nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti 0,3983 €/deň 
b) práce spojené s udržiavaním domácnosti 1,3277 €/deň 
c) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne
olovrantu alebo večere 0,4979 €/deň 
pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej 
bielizne a ostatnej bielizne 0,1659 €/kg 

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia
a iné verejné podujatia 0,1659 €/deň 
b) sprievod na lekárske vyšetrenie, 
na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, 
do zamestnania a zo zamestnania 0,6638 €/deň 

Čl. 2

2.1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa platí poštovou poukážkou, alebo do pokladne obce.

2.2. Suma úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu po zavedení eura sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Čl. 3

3.1. Tento Návrh VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2008 uznesením č 78/2008 .

 

  …………………………………………..

  Jozef Ďuriač
  starosta obce

   

Zverejnené:
Od 28.11.2008
Do 12.12.2008

 

62-krát videné