pondelok, 18 októbra
Shadow

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy

Obec Jedľové Kostoľany

V zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jedľové Kostoľany,  č. 75, 951 95 Jedľové Kostoľany

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • znalosť práce s PC.

 

Požadované doklady:

 • overené kópie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z. z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 29.04.2019 o 12:00 hod. Pre posúdenie splnenia tohto termínu je rozhodujúca pečiatka podateľne vyhlasovateľa na doručenej prihláške.

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:

Obec Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany č. 297, 951 96 Jedľové Kostoľany

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

246-krát videné