Obstarávanie - expirované

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva

Naša značka:  2016           Vybavuje:Dušan Kazimír                        Jedľové Kostoľany dňa : 24.02.2016

Výzva na predkladanie cenovej ponuky v zákazke podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Dátum zaslania tejto výzvy na zverejnenie na portáli verejného obstarávateľa: 24.02.2016

Zverejnenie tejto výzvy na portáli verejného obstarávateľa: 24.02.2016       

Lehota na predkladanie ponúk :29.02.2015,09:15 h

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:Obecný úrad Jedľové Kostoľany č.297,951 96 Jedľové Kostoľany

Názov, sídlo: Obecný úrad Jedľové Kostoľany č.297,951 96 Jedľové Kostoľany
IČO:  00 308 064                                      DIČ: 202 103 7909                                                                                             

2. Kontaktná osoba vo veci predmetu výzvy :Dušan Kazimír

telefón:037 6338 225                                  mobil: 0903215098                  e-mail.: starosta@jedlovekostolany.sk

 

3.  Kontaktná osoba vo veci súladu tejto výzvy so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Ing. Vladimír Pavlovič

Telefón:037 7777 040                                   mobil.: 0915 131 122                e-mail.: vladimir.pavlovic@vrable.sk

Internetová adresa verejného obstarávateľa :  www.jedlovekostolany.sk

4.  Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia kotolne“     CPV 45331110-0, 45000000-7

5. Opis predmetu zákazky: V zmysle prílohy, ktorú tvorí kompletná projektová dokumentácia a hluchý rozpočet – výkaz výmer. Vzhľadom na charakter stavby všetkým záujemcom odporúčame obhliadku miesta realizácie predmetu tejto výzvy. Uchádzač nacení len tie položky, ktoré sú uvedené v priloženom rozpočte – výkaze výmer.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:27.614,76.- bez DPH resp.33.137,71.- Eur vrátane DPH.

7. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:Základná škola v Jedľových Kostoľanoch okres Zlaté Moravce  Lehota plnenia predmetuzákazky je max 10 dní  od prevzatia objednávky víťazným uchádzačom od verejného obstarávateľa vzhľadom na charakter stavby.

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

9. Variantné riešenie: Neumožňuje sa

10.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do vyhodnotenia takú ponuku, ktorej zmluvná cena vrátane DPH na zabezpečenie predmetu zákazky bude výrazne vyššia ako je predpokladaná hodnota uvedená v bode č.6 tejto výzvy. Uchádzač môže požiadať o písomné vysvetlenie výzvy. Verejný obstarávateľ odpovie na každý písomný dopyt uchádzačov, ktorý dostal najneskôr v deň pred lehotou určenou na predkladanie ponúk a to výhradne  e-mailom.

11.Hlavné podmienky financovania, platobné podmienky:Predmet zákazky bude financovaný  z iných nie vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje.

12. Podmienky účasti uchádzačov :Verejný obstarávateľ podmieňuje účasť predložením dokladu o oprávnení podnikať, v predmete tejto výzvy v ktorom je zapísaný predmet podnikania , nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky na predmet tejto výzvy alebo doklad odbornej spôsobilosti pre túto činnosť.

13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: Cenovú ponuku – navrhovaná cena ako pevná musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH a cena spolu s DPH a výška DPH. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

14. Kritérium vyhodnotenia ponúk:Verejný obstarávateľ stanovil pre výber ponuky nasledovné kritérium na hodnotenie ponúk:Kritériom je  najnižšia cena vrátane DPH

15. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk:Poradie platných ponúk sa zostaví podľa výšky celkových cien bez DPH a vrátane DPH. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať ekonomicky najvýhodnejšiu cenovú ponuku vrátane DPH predmetu obstarávania. V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna ponuka, skúma sa iba jej prijateľnosť pre verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vo svojej ponuke označí.

16. Lehota na predkladanie ponúk:Do: 29.02.2015 ,09:15 h

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

17. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:Miesto na predkladanie ponúk: Miesto na predkladanie ponúk:Obecný úrad Jedľové Kostoľany č.297,951 96 Jedľové Kostoľany ,alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa – prízemie sídla verejného obstarávateľa a to v pracovných dňoch pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.

Písomne podané ponuky musia byť vložené v zalepenej obálke s výrazným označením Rekonštrukcia kotolne,  cenová ponuka – neotvárať“.

18. Miesto a čas vyhodnotenia ponúk:

Miesto:Obecný úrad Jedľové Kostoľany č.297,951 96 Jedľové Kostoľany Miestnosť: Kancelária starostu obce Jedľové Kostoľany, Dátum a čas: 29.02.2015 ,09:20 h

 

19. Elektronická aukcia :Nie

20. Lehota viazanosti ponúk:Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do 02.03.2016.

21. Dôvody na zrušenie súťaže: Aknebola predložená ani jedna ponuka , ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“, zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

Poznámka:Verejný obstarávateľ  Obecný úrad Jedľové Kostoľany č.297,951 96 Jedľové Kostoľany,

 IČO: 00 308 064 , nie je platcom DPH

                                                                                                                                                  Dušan Kazimír                                                                                                                starosta obce   v.r.

 

80-krát videné