štvrtok, 28 októbra
Shadow

Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   16.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.

 P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
 2. Kontrola plnenia uznesenia
 3. VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jedľové Kostoľany
 4. VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021
 5. VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany
 6. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach
 7. VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jedľové Kostoľany
 8. Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2020
 9. Rôzne
 10. Záver

Účasť verejnosti na zasadnutí je možná za podmienok dodržiavania  všetkých doteraz platných protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory orgánov územnej samosprávy:                       

 • dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy,
 • nosenie ochranného rúška v priestoroch budovy,
 • pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
 • zákaz podávania rúk.

V Jedľových Kostoľanoch, 7.12.2020

Dušan Kazimír, starosta obce

 

58-krát videné