Projekty

PRIPRAVOVANÝ PROJEKT – Obnova budovy Obecného úradu Jedľové Kostoľany

Názov projektu: Obnova budovy Obecného úradu Jedľové Kostoľany

Názov investície: Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Názov komponentu: Komponent 2: Obnova budov

Názov Výzvy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód Výzvy: 02/02-29-V01             

 Všeobecný opis :

Stavba sa nachádza v obci Jedľové Kostoľany, v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany. Stojí priamo v centre obce, bola postavená pred rokom 1980. Konkrétne podľa údajov z Okresného úradu – katastrálny odbor bola dokončená v roku 1948. Od roku 1948 až po súčasnosť sa využíva na administratívne účely obce. Budova je existujúca stavba. Budovu Obecného úradu tvorí dvojpodlažná murovaná stavba bez suterénu, s valbovou strechou. Budova obecného úradu slúži ako kontaktné miesto pre občanov obce. V objekte obecného úradu sa nachádza kancelária starostu obce, obecná knižnica, archív, kancelária, zasadacia a rokovacia miestnosť pre obecné zastupiteľstvo. V zadnej časti objektu je ešte miestnosť kotolne, zastrešená pultovou strechou, ktorá je však vo veľmi zlom technickom stave a je potrebné ju asanovať a zastrešiť novou strešnou konštrukciou. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.

Stručný obsah o realizácii Projektu:

Projekt rieši zvýšenie energetickej účinnosti objektu v Jedľových Kostoľanoch tak, aby budova spĺňala požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2).

 Cieľ projektu:

Cieľom realizácie projektu je dosiahnutie  zvýšenia energetickej účinnosti objektu zateplením a  využitím  nových zdrojov energie pre dosiahnutie úspor energií.

Miesto realizácie projektu: kat. úz. Jedľové Kostoľany, par. č. KN C 193.

Harmonogram realizácie projektu:
Termín začatia realizácie Projektu (mesiac/rok):11 – 12/2023
Termín ukončenia vecnej realizácie Projektu (mesiac/rok): 1 – 2 / 2025
Celková dĺžka realizácie Projektu (v mesiacoch): 15     
Celkové výdavky stavby: 421 007,47 Eur s DPH

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy SR

Žiadosť podaná: 27.7.2023

130-krát videné