Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jedľové Kostoľany

VZN o určení výšky dotácie na prev a mzdy
21-krát videné