nedeľa, 12. júla 2020Meniny má Nina

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

Dreviny podliehajúce konaniu: 1 ks listnatý opadavý strom druhu Juglans regia (Orech vlašský)

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú: Pozemok s parcelným číslom registra „C“ 5172/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), v zastavanom území obce, v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce).

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96  Jedľové Kostoľany, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: uradjk@tekov.sk.

Dátum zverejnenia informácie: 04.10.2019

41-krát videné