Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2024 o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti obecného úradu.

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
2. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2024
3. Zmena rozpočtu
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
5. Odkúpenie pozemku obcou od Petra Mašíra
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obci – Ľubomír Ďatko
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obci – Ľuboš Bača
8. Školská bytovka – prenájom
9. Žiadosť o finančný príspevok – Radka Ďuriačová
10. Rôzne
11. Záver

V J. Kostoľanoch, 21.6.2024

Ing. Roman Vojtela, starosta obce

46-krát videné