Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na Zhromaždenie členov Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany

Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany,
Jedľové Kostoľany 635, 951 96, IČO 42368839, DIČ 2024114136
email: urbarjedlovekostolany@gmail.com


POZVÁNKA

Výbor Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové
Kostoľany týmto zvoláva zhromaždenie členov Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany, ktoré sa bude konať dňa 3. decembra 2023 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch.

Program zhromaždenia:
1. Prezentácia a otvorenie.
2. Schválenie zapisovateľa a schválenie programu.
3. Schválenie komisií a overovateľov zápisnice.
4. Správa o činnosti za rok 2023
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022
6. Správa dozornej rady za rok 2022
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022
8. Schválenie prerozdelenia zisku
9. Plán činnosti na rok 2024.
10. Rôzne a diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Predseda ULPPS
Ing. Milan DOBIAŠ, PhD.

 

157-krát videné