Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   9.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových  Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2023 o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti Obecného úradu. 

P r o g r a m:

  1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2023
  4. Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2023
  5. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
  6. Schválenie prekleňovacieho úveru – Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany
  7. Protest prokurátora – zrušenie uznesenia
  8. Rôzne
  9. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 15.11.2023

Ing. Roman Vojtela, starosta obce

116-krát videné