Úradná tabuľa - expirované

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/2011 z 23. marca 2011 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí určuje deň konania nových volieb na sobotu 25. júna 2011. V našej obci sa volí starosta obce.

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb bolo 955.

Politické strany a nezávislí kandidáti podávajú kandidátne listiny do 01.05.2011 zapisovateľke Kristíne Povodovej, počas úradných hodín na obecnom úrade, mimo úradných hodín na adrese Jedľové Kostoľany č. 167.

Zaregistorvanie kandidátov na starostu obce je do 11.5.2011 a zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidtátov je do 21.5.2011.

Začiatok volebnej kampane je 08.06.2011 a ukončenie volebnej kampane 23.6.2011.

Volebná komisia je podľa § 11 ods. 9  zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zriadená na celé volebné obdobie. Bola zriadená pri voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.11.2010.

58-krát videné