Úradná tabuľa - expirované

Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy

Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jedľové Kostoľany.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • – Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 • –   Vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • – minimálne päť rokov pedagogickej praxe
 • – občianska bezúhonnosť
 • –         znalosť príslušnej legislatívy
 • –         organizačné a riadiace schopnosti
 • –         komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
 • –         zdravotná spôsobilosť
 • –         ovládanie štátneho jazyka
 • –         ovládanie práce s počítačom

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • –         prihláška do výberového konania
 • –         overený doklad o získaní požadovaného vzdelania
 • –         doklad o dĺžke pedagogickej  alebo odbornej praxi
 • –         profesijný životopis
 • –         výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • –         návrh koncepcie rozvoja školy
 • –         súhlas na použitie osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku (s písomným a telefonickým kontaktom a požadovanými dokladmi) doručte najneskôr do 22.05.2014 do 12:00 v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad, Jedľové Kostoľany č. 297, 951 96 Jedľové Kostoľany. Bližšie informácie  OÚ Jedľové Kostoľany, č.t. 037/6338225, E-mail: starostajk@tekov.sk

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne každému uchádzačovi, ktorý splnil požadované náležitosti.

Jedľové Kostoľany, 30.04.2014                     

 •                                                                                      v.r                                                                                                               Dušan Kazimír  starosta obce
61-krát videné