Obstarávanie - expirované

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk
(podprahový postup)
 
1.      Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Adresa:
Obec (mesto): Jedľové Kostoľany
PSČ: 951 96
Kontaktná osoba:  Kristína Povodová
Telefón: 037/633 82 25
Elektronická pošta: obec@jedlovekostolany.sk
Internetová adresa: www.jedlovekostolany.sk
 
2.      Predmet zákazky
Uskutočňovanie stavebných prác   
 
3.      Názov predmetu zákazky
Jedľové Kostoľany
 
4.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE 
 
5.      Opis predmetu zákazky
          výmena existujúcich SB za nové                              118 ks
          doplniť SB s pripojením na el. sieť                             56 ks
          doplniť podperné body (PB)   pre elektrickú. sieť          5 ks
          doplniť SB solárne                                                        7 ks
          doplniť oceľové podperné body (PB)                             7 ks
          vymeniť RVO za nové                                                   2 ks
          inštalovať reguláciu intenzity osvetlenia                       1 súbor
          inštalovať monitoring a riadenie VO                              1 súbor
6.      Miesto dodania predmetu zákazky
 
7.      Spoločný slovník obstarávania (CPV)
 Hlavný predmet    45.31.61.00-6 
 
8.      Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky: 204 863
 
9.      Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE  
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Predpokladané trvanie zmluvy: počet mesiacov 20 
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
2. Na plnenie predmetu zmluvy sa neposkytne preddavok.
3. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 90 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
 
12. Podmienky účasti záujemcov: 
§ 26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
 
13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
– ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.    
 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 08.04.2011 12:00 hod.
 
Úhrada za súťažné podklady: NIE
Výška úhrady za súťažné podklady:      0eur 
 
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 21.04.2011 čas: do 08:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
– ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1  
 
15. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 21.04.2011 o 09:00 hod.
 
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
 
17. Lehota viazanosti ponúk:
 
18. Ďalšie informácie : 
Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku ES, preto je dodávateľ, povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj          po skončení realizácie projektu.
 
19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
 
20. Použitie elektronickej aukcie
 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby:  Jaroslav Babic 
Registračné číslo OSO: H0476-554-2005
 
Podpis odborne spôsobilej osoby: ………………………………..
80-krát videné