nedeľa, 1 augusta
Shadow

Zabudnuté miesta Jedľových Kostolian

Niekedy sa len tak prechádzam po našej dedine a predstavujem si, ako to tu kedysi mohlo vyzerať. Sem tam ešte nájdem nejaké stavby, či ich pozostatky, ktoré si v mysli dotvorím. Ktovie či to bolo také, ako si to predstavujem.Veľa dôkazov niekdajšieho života už však zmizlo z povrchu kostolianskeho. Z niekdajších salašov už neostal ani jeden. Stará kalvária, či staré drevenice padli za obeť neúprosnému času a ešte neúprosnejšej móde. V dnešnom článku Vám ponúkam pohľad na pár miest, o ktorých ešte ostali nejaké vedomosti, alebo ktoré som si vedela na základe opisu predstaviť. Možno ste o niektorých ani nevedeli, alebo ste na ne už zabudli.

Pohľad na obec z Pritkovej, 1972

Kostol

Náš krásny rímsko-katolícky kostol isto všetci dobre poznáme. Tento bol však postavený oveľa neskôr ako pôvodný, drevený kostol. Drevený kostol stál približne nad terajšími schodmi, ktoré vedú ku kostolu. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1779 sa nad kostolom týčila drevená veža. Pred sanktuáriom (časť, kde je hlavný oltár) nebolo zábradlie a chýbal chórus. Pre organistu slúžila iba drevená plošina. V kostole boli vraj dva oltáre zasvätené všetkým svätým.

Tento kostol bol luteránsky. Možno ste sa pri tejto informácií začudovali, vtedy však platilo jednoduché pravidlo „čia pôda, toho náboženstvo“ a aj topoľčianski páni boli v tom čase luteráni. Podľa kroniky boli v našej obci v rokoch 1621-1655 luteránski farári. Naša farnosť bola rekatolizovaná už v roku 1636, ale aj napriek tomu sa tu ešte ďalších približne 20 rokov evidovali luteránski veriaci. V dobe rekatolizovania boli bežné osobné prehliadky cirkevnej disciplíny v obciach, tzv. vizitácie. Takáto vizitácia sa spomína aj v roku 1779.

Zmýšľanie šľachty sa značne zmenilo potom, keď kardinál Peter Pazmán usadil v roku 1624 v Leviciach jezuitov. Topoľčianski páni sa tiež vrátili do katolíckej cirkvi a v roku 1637 vyhnali z Topoľčianok luteránskych  kazateľov. Od roku 1687 sú aj Zlaté Moravce trvale katolíckymi. V celej zlatomoraveckej oblasti zostali luteránske iba Slažany.

Na luteránov nám zostala pamiatka v starej gajdošskej ľudovej piesni: „Janíčko luterán, za teba vólu mán. A ja mán vóličku, ziať si katolíčku.“ 

Prvá svätá omša v našom novom rímsko-katolíckom kostole sa konala 1. novembra v roku 1796. O tom svedčí listina rodu Keglevichovcov de Buzin, topoľčianskych pánov:

Prepis:
Prwa Swata Omssa bola nowem Kosstele. Založeni gest Kewssen Swatim gak pretim Stari Kostel bol založeny. Patroni kteri ten Chram Boži wistawit daly Oswiceny Pany Groffi Karel, Biskup trety Jozef za Pana Farara Andreja Laczku v ten čas Farar bou s Trenčina Rodak a zaten čas dokalho wistawili Richtarom bou Mišo Povoda. Wiswacal ho archidiak Štefan Faraf Topocsansky – Caplan Opatowsky Zaftin Mazarou Ukrutne strilaty dne 3. Hó qbra Sobašeni gest novem Kosstele Adam Kazik Hutnik ze Skleneg Huti s Hlbokeg.
Osviceni Pan Groff Karol dal všeckeg opci Napamatku šest okovi piwa.
Ga Rechtor
Wten czas sembol
Joanes Vozar

Oltár s obrazom Všetkých svätých, ktorým je náš kostol zasvätený, počas vianočných sviatkov, rok 1960 (archív rod. Mihálovej)

V súvislosti s kostolom by sme nemali opomenúť aj pôvodný cintorín. Nachádzal sa poniže „Starej Dediny“, pod Liptákovcami, v priestoroch križovatky, kde odbočuje cesta „k Štullerovi“. V súčasnosti je už na území cintorína zástavba. Ešte najstarší obyvatelia obce si pamätajú kríž, čo tam stál ako pozostatok, ktorý bol ešte zo starého cintorína. Židov z obce pochovávali vo Vaňovej, neskôr v Moravciach.


Godinov štál, Ďuriačov (Markov) štál

Oba tieto zaniknuté štále boli na Drienovej, neďaleko dnešného Mašírovho štálu. Zanikli po komasácii, keď Drienová pri sceľovaní pôdy pripadla k pôde bývalého zemepána.

Rod Godinovcov vymrel, takže zanikla aj rodinná tradícia, ktorá by nám zachovala údaje o tom, ako štál zanikol. Niektorí pamätníci uviedli, že Godinov štál založil po nezhodách jeden z dvoch bratov, ktorí bývali v dedine. Na katastrálnej mape z roku 1864 sa však uvádza názov štálu Na Godine. Z toho vyplýva, že priezvisko Godin mohlo vzniknúť až po osídlení tejto časti chotára. Asi ostane navždy záhadou, ktoré tvrdenie je pravdivé. Je pravdepodobné, že Godinovci sa vrátili bývať späť do dediny, kde je dodnes Godinov dvor. V tomto dvore kedysi žili potomkovia pristača z Bresova, ktorý sa priženil ku Godinovcom už pred vyše štyrmi generáciami. Dôkaz o existencii Godinovho štálu sa nachádza v komasačných spisoch, kde je niekoľko zmienok o majiteľovi, ktorý sa dožaduje náhrady za odobratú pôdu.

K histórii Ďuriačovho štálu sa zachovalo viac poznatkov priamo od potomka majiteľa štálu, od Jána Ďuriača (nar. 1896), ktorý býval v dedine a dlho zastával úrad richtára. Po dedovom krstnom mene zdedil prezývku Markov a podľa tohto mena ho poznala väčšina občanov. Aj Markov štál zanikol v spojitosti s komasáciou. „Prepalo to hercekovi“ rovnako ako Godinov štál. V rodinnej tradícii Ďuriačovcov sa uchováva, ako ich hercek preniesol do dediny. Ďuriačovcom sa zo štálu nechcelo ísť, prieťahmi oddialili odchod až na rok 1882. Z rôznych dôvodov bolo lepšie na štále. Dalo sa tu loviť, drevo bolo na blízku a až energický zásah panského horára, ktorý rodinu denne karhal, prezeral domácnosť a predpisoval pokuty, donútil Ďuriačovcov opustiť štál. Usadili sa v dedine, štál ponechali ako hájovňu. Až keď v druhom desaťročí 19.storočia nastala parcelácia Drienovej, vznikli tu nové štále a táto časť chotára začala znova osídľovať.

Drienová bez stromov
Drienová so stromami, pohľad z bývalej Kalvárie, 2020 (K. Psota)

Jamy

Tento názov označuje konkrétne miesto nad Kapustnicou, kde kedysi naši obyvatelia vo veľkom pestovali. Neďaleko si do zeme hĺbili malé jaskyne – jamy – do ktorých ukladali ako do pivníc zemiaky a zeleninu. Jamy boli aj niekoľko metrov hlboké a na vrchu mali striešku a malé dvierka so zámkou. Úrodu vyberali z týchto pivníc pomocou lana. Pozostatky týchto jám môžeme dodnes vidieť na Levasovskom štále a na štále Horné Lúčno (smerom na Žiare).

Jedna z jám na Levasovskej…
…a v Hornom Lúčnom

Zajatecký tábor

Možno vás táto informácia zarazí, ale áno, je to tak. Na Kostoľanoch sme mali istý čas aj zajatecký tábor. Bol situovaný v Malom Dubovom pri Zadných Lúčkach pri osade Bresovo.

Malé Dubovo

Počas 1. svetovej vojny si zlatomoravecký podnikateľ Albert Petö prenajal od arcikniežaťa Jozefa Habsburgského väčšinu okolitých lesov. Na ťažbu využíval lacnú pracovnú silu – zajatcov, Talianov. Za účelom odsunu vyťaženého dreva z lesov dal postaviť úzkokoľajnú lesnú železničku, ktorú postavili tiež zajatí Taliani. Táto viedla z topoľčianskej železničnej stanice do okolitých lesov Jedľových Kostolian. Mala 2 hlavné vetvy, ktoré sa rozčleňovali vo Včelári. Jedna vetva išla popri bani Viktória, cez Osnú dolinu, popod Hradište do Žiarov. Druhá vetva viedla  do Hlbokej doliny na Husárovu lúku, pod Veľké Pole, pričom sa rozvetvovala do jednotlivých dolín Razdiela. Neskôr bola železnička predĺžená až do Zlatých Moraviec, do Starej tehelne, ktorá patrila taktiež Petömu.  Viac informácií o tejto železnici nájdete v článku Lesná úzkokoľajná železnica horného Požitavia“ od PaedDr. Ondreja Valacha.

Dodnes môžete poniže bane Viktórie počas prechádzky vidieť pamätník, postavený na pamiatku zosnulých talianskych zajatcov.

Pamätník postavený na pamiatku zosnulých talianskych zajatcov (Ján Povoda ml.)

Iste by sme mohli spomínať a hovoriť o ďalších a ďalších miestach, ktoré pokoril neúprosný čas. A pokojne o nich hovorme, nech sa zachovajú aspoň v našich mysliach, alebo o nich aj píšme, aby sa na ne nezabudlo. Predstavujme si ich, alebo ich aj nakreslime. Čo spravíme s naším dedičstvom, je len na nás. Hlavne to robme s úctou a vďakou.

 

1.388-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.