Úradná tabuľa - expirované

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk
telefón: 037/6549286

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: www. enviroportal.sk Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom). 

 

Vyvesené: 16.2.2018, zvesené 3.3.2018

54-krát videné