Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás informujeme o tom, že strategický dokument „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk)

Do oznámenia je možné nahliadnuť v kancelárii Obecného úradu Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému dokumentu na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 10.3.2021.

59-krát videné