Ďalšie informácie

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu – zmeny a doplnky č.1

Obec Jedľové Kostoľany ako obstarávateľ  Územného plánu obce (ďalej ako ÚPNO) oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Jedľové Kostoľany, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie zmien a doplnkov č.1  územného plánu obce Jedľové Kostoľany sa uskutoční v dňoch od 17.09.2012  do 29.10.2012. Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch (na vývesnej tabuli OcÚ) a na webovej stránke obce.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Jedľové Kostoľany najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
951 96 Jedľové Kostoľany 297
tel.: 037/633 8225
fax: 037/633 8215


Návrh územného plánu – zmeny a doplnky č. 1 (textová časť)

upjk_v1

 

Riešenie záujmového územia – zmeny a doplnky č. 1 (výkres č.2)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie riešeného územia – zmeny a doplnky č. 1 (výkres č.4)
Verejné technické vybavenie – zmeny a doplnky č.1 (výkres č.6)
Ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov – zmeny a doplnky č.1 (výkres č.8)

140-krát videné