Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

VZN 1 2021 prispevok na stravu
30-krát videné