Školské aktivity

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľka materskej školy Jedľové Kostoľany č.75, 951 96 Jedľové Kostoľany oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa bude konať v termíne:

Od 09.05.2023 (utorok) do 12.05.2023 (piatok) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie:

  • spravidla sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov veku dieťaťa,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré do 31.agusta 2023 dosiahnu 5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a budú sa prijímať podľa miesta trvalého pobytu,
  • ak dieťa po dovŕšení 6 roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,
  • do materskej školy možno prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú na škole vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky ani fľašu).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti, ktorú predloží riaditeľke materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, alebo na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch.

Písomné žiadosti možno doručiť:

  • osobne, poštou alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu materskej školy Jedľové Kostoľany msjkostolany@gmail.com
  • elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy Jedľové Kostoľany formou elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Eva Vavrisová, riaditeľka materskej školy
Materská škola Jedľové Kostoľany č.75
951 96 Jedľové Kostoľany
tel.: 037 / 633 82 86
e-mail: msjkostolany@gmail.com

267-krát videné