Ďalšie informácie

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu – zmeny a doplnky č.2

Obec Jedľové Kostoľany ako obstarávateľ  Územného plánu obce (ďalej ako ÚPNO)oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Jedľové Kostoľany, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že prerokovanie zmien a doplnkov č.2  územného plánu obce Jedľové Kostoľany sa uskutoční v dňoch od 20.10.2016  do 22.11.2016. Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch (na vývesnej tabuli OcÚ.) a na webovej stránke obce.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Jedľové Kostoľany najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
951 96 Jedľové Kostoľany 297
tel.: 037/633 8225
fax: 037/633 8215

 

Návrh územného plánu – zmeny a doplnky č. 2 

upjk_v2

 

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely
 
 
Upozornenie – niektoré súbory sú dátovo obsiahle, ich zobrazenie môže trvať rádovo desiatky sekúnd, prosíme o trpezlivosť (klikni na odkaz pre zobrazenie):
 
191-krát videné