Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprývny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.11.2016 začala na základe žiadosti od občana Soňa Mishková, Jedľové Kostoľany 368, 951 96 Jedľové Kostoľany  konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov orech vlašský 1 ks rastúci na pozemku parc. číslo 4789, k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu, že strom ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny písomne alebo elektronicky na adresu uradjk@tekov.sk.

Zverejnené: 28.11.2016

38-krát videné