Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.3.2016 začala na základe žiadosti od Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 635, IČO: 42368839  konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov javor poľný 48 ks, agát biely 35 ks, vŕba biela 40 ks,  krovité porasty – šípka a trnka obyčajná, rastúce na pozemku parc. č. 2318/1, 2143, 2160, 2648 k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu vrátenie do pôvodného stavu a ďalšieho využitie na poľnohospodárku produkciu a skultúrnenie pozemkov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: uradjk@tekov.sk

Zverejnené: 07.03.2016

62-krát videné