Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.07.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Marián Ďatko a Ing. Irina Ďatková, trv. bytom Bystrická 11, 900 33 Marianka, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov a krovín: čerešňa 12 ks, javor 12 ks, orech 6 ks, hruška 5 ks, hloh 22 ks, lipa 3 ks, dub 1 ks, orgován 4 ks, orgován 28 ks, slivka 154 ks, svíb 19 ks a šípka,  rastúce na pozemku parc. č. 3583 a 3584 – orná pôda, k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu agrotechnických opatrení na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu v súlade s ich evidenciou v KN a na ich ďalšie využívanie na poľnohospodárske účely v súlade s druhom pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: uradjk@tekov.sk

Zverejnené: 20.07.2018

88-krát videné