Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 384/2023-002

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Romanom Vojtelom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny podliehajúce konaniu:

p.č. 3414/3 

1 ks listnatý strom druh Juglans regia (Orech kráľovský) s obvodom kmeňa 85 cm

2 ks listnatý strom druh Prunus domestica (Slivka domáca) s obvodom kmeňa 110 cm, 95 cm

p.č. 3432

5 ks listnatý strom druh Juglans regia (Orech kráľovský) s obvodom kmeňa 111 cm, 45 cm, 90 cm, 58 cm, 65 cm

9 ks listnatý strom druh Prunus avium (Čerešňa vtáčia) s obvodom kmeňa 68 cm, 82 cm, 140 cm, 82 cm, 40 cm, 84 cm, 57 cm, 130 cm, 91 cm 

1 ks listnatý strom druh Malus domestica (Jabloň domáca) s obvodom kmeňa 76 cm

merané vo výške 130 cm nad zemou.

Krovité porasty podliehajúce konaniu :

p.č. 3414/3 

1 ks ker druh Rubus fruticosus agg. (Ostružina krovitá) plošná výmera 28,2 m2

p.č. 3432

6 ks ker druh Sambucus nigra (Baza čierna) plošná výmera 10 m2, 10 m2, 10 m2, 10 m2, 10 m2, 12 m2

1 ks ker druh Rubus fruticosus agg (Ostružina krovitá) plošná výmera 58,8 m2, 15,6 m2, 25 m2 

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

na pozemku registra „C“, parcelné číslo 3414/3, druh pozemku záhrada, parcelné číslo 3432, druh pozemku zastavaná plocha nádvorie, umiestnené v zastavanom území obce, v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce), vedené na LV 1302.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany, do elektronickej schránky obce (IČO 00308064) alebo elektronicky na e-mailovú adresu: urad@jedlovekostolany.sk.

Dátum zverejnenia informácie: 31.10.2023

79-krát videné