Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany

Pozývam Vás na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 20.2.2024 o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti obecného úradu.

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5/2024
4. Výsledky inventarizácie – Návrh na vyradenie majetku
5. Zásady hospodárenia – schválenie
6. Pozemok „Želena“ – Jaroslav Cigáň, Marianna Cigáňová
7. Spojenie ZŠ a MŠ
8. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany
9. Rôzne
10. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 14.2.2024

Ing. Roman Vojtela, starosta obce

54-krát videné