Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

 
Aktualizácia 29.4.2015
 
 
Zmeny v projekte „Verejné osvetlenie“:
– výška poskytnutého príspevku: 142 410,51 Eur
– doplnených bolo 56 svetelných bodov
– aktuálny stav projektu: ukončený 
 
———————————————————————————————————
 
 
Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jedľové Kostoľany“
Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
 
Prijímateľ:      Obec Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany  č.297
IČO: 00 308 064 
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212
IČO: 00686832
 
v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
 
Výška Poskytnutého príspevku: 171 597,06 €
Dátum uzavretia zmluvy:   19.9.2013
Miesto realizácie projektu: Obec Jedľové Kostoľany
Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 98 ks svetelných bodov a 63 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 2 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

 

 

113-krát videné