Informácia

Rozhodnutie – Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre lesný celok Topoľčianky a Žitavany na obdobie rokov 2023 až 2032

VV
42-krát videné