Ďalšie informácie

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Dôležité dátumy sčítania 

ROZHODUJÚCI OKAMIH SČÍTANIA je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Do sčítacích formulárov sa zaznamenajú údaje aktuálne k tomuto dátumu.

ČAS SČÍTANIA je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná. Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
ČAS NA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE bude približne o týždeň kratší, od 21. mája 2011 do 29. mája 2011 z dôvodu, aby si sčítací komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia, ktorí im avizovali záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. Ak sa obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi opäť a požiada ho o vyplnenie tlačených sčítacích formulárov.

Právo alebo povinnosť?
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky POVINNOSŤ, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich poskytne ÚPLNE, SPRÁVNE, PRAVDIVO A VČAS“.

Sčítanie po prvý raz aj elektronicky

Elektronické sčítanie
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť po prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom) a v anglickom jazyku. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom pri prevzatí identifikátorov sčítacieho komisára.

Elektronické sčítanie umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe na meno v zalepenej obálke spolu s overovacím heslom doručí sčítací komisár. Sčítací komisár identifikátory doručí bez toho, aby o ne obyvateľ musel vopred požiadať. Sčítanie bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba bude mať k dispozícii len jeden identifikátor, s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. Keďže povinnosťou sčítacieho komisára je podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (pdf – 73kB) „prevziať vyplnené tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy …“, sčítací komisári cez pripravovaný monitorovací systém budú informovaní o počte formulárov vyplnených v elektronickej forme. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Z poznatkov európskych štatistikov vyplýva, že využitie internetu na sčítanie môže zvýšiť kvalitu získaných štatistických údajov. Viaceré krajiny uvádzali v minulosti napríklad problémy so sčítaním mladých ľudí a osôb bývajúcich v priestoroch, kde je prístup zakázaný. Predpokladá sa tiež, že vyplnenie sčítacieho tlačiva prostredníctvom internetu by viac ako vypĺňanie sčítacieho tlačiva v listinnej podobe mohlo vyhovovať niektorým zdravotne postihnutým osobám. Uvidíme, čo z týchto predpokladov potvrdí prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike.
 

54-krát videné