Úradná tabuľa - expirované

Správne konanie – výrub stromov

Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297

číslo: 309/2014                      V Jedľových Kostoľanoch, dňa 30.10.2014                                                                                                                                                

Vec :

Upovedomenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Dňa  28.10.2014 bola na Obec Jedľové Kostoľany doručená žiadosť Miroslava Mikloviča, bytom Cabanova2174/13, Bratislava vo veci vydania  súhlasu na výrub 8 ks topoľa – bližšie nešpecifikované rastúce na pozemku o parcelnom čísle 1971, k. ú. Jedľové Kostoľany  v zmysle § 47 ods.3  zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“).  Vlastníkom predmetného pozemku je Miroslav Miklovič, bytom Cabanova 2174/13, Bratislava.

V odôvodnení žiadosti bolo uvedené, že dreviny sú usadené a zakorenené v hrádzi rybníkov, v ktorých toho času prebieha nutná rekonštrukcia, spočívajúca vo vyčistení nánosového kalu a spevnenia narušených hrádzi rybníkov, včetne vybudovania nového ochranného protipovodňového valu od rieky Žitava.  Dreviny narúšajú stabilitu hrádzi rybníkov koreňovým systémom, zlého zdravotného stavu stromov – rozsiahle presychanie koreňového a korunného systému a ťažkých m napadnutím drevokaznými hubami a baktériami, čím bezprostredne vzniká ohrozenie zdravia a ľudí a bezprostredné ohrozenie vzniku veľkej škody na majetku.

    

            V zmysle § 18 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov uvedeným dňom bolo začaté konanie.                  

Obec Jedľové Kostoľany  ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody   podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 64 ods.1 písm. e) zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“)  podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje o začatí konania všetkých známych účastníkov konania a  z dôvodu, že  to vyžaduje povaha veci   n a r i a ď u j e  v zmysle § 2l  ods. l správneho poriadku  ústne pojednávanie  s miestnou ohliadkou

na deň 06.11.2014 (t.j. v štvrtok) o 10,00 hod.

miesto rokovania: lokalita Rybníky, p.č 1971

            V  zmysle §  23 ods.  l správneho poriadku, účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.

Správny orgán v zmysle § 23 ods. 4 správneho poriadku poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením nosičov a ich odoslaním.

Správny orgán v zmysle § 23 ods.4 správneho poriadku poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením nosičov a ich odoslaním.

Účastník konania a zúčastnená osoba  má právo   podľa § 33 ods. l správneho poriadku navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.

            Správny orgán je povinný dať účastníkovi konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

                        V zmysle  § l7 ods.1 správneho poriadku sa účastník  konania môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí.

Ak sa dá účastník konania zastúpiť, v zmysle § 82 ods.5 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov .

            Trovy konania,  ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša tento orgán. Trovy, ktoré v  konaní vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník.

            Upozorňujeme účastníkov konania, že ak sa na ústne konanie nedostavia bez náležitého predchádzajúceho ospravedlnenia, alebo bez dokázateľného vážneho dôvodu, môže im byť uložená poriadková pokuta podľa ustanovenia § 45 ods.1 správneho poriadku do 165,00 eur a to aj opakovane.

            V zmysle § 59 ods. 1 zákona je vlastník (správca, nájomca) pozemku povinný umožniť zamestnancom  orgánu ochrany prírody a ním poverenej osobe, ktorý sa pri výkone svojej činnosti preukážu služobným preukazom, vstupovať na pozemok s cieľom plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

           

                                                                                             Dušan Kazimír-                                                                                                                    starosta obce

Doručí sa :

1.      žiadateľ – Miroslav Miklovič, Cabanova 2174/13, Bratislava

2.      k spisu

 

 

121-krát videné