Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch
v zmysle §18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany
na deň 13.05.2011
 
Kvalifikačné predpoklady:
         ukončené úplné stredné vzdelanie
 
Platové a ďalšie podmienky:
         týždenný pracovný čas je 3 hodiny
         hlavný kontrolór obce Jedľové Kostoľany môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktorú vykonávajú podnikateľskú činnosť
         plat hlavného kontrolóra je stanovený podľa § 18c ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
 
Písomné prihlášky môžu záujemcovia predkladať na Obecný úrad Jedľové Kostoľany v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – Voľba hlavného kontrolóra“ prípadne zaslať poštou do 29.04.2011 do 15:30. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Adresa na doručenie:               Obecný úrad Jedľové Kostoľany
                                             951 96 Jedľové Kostoľany č. 297
 
 V Jedľových Kostoľanoch, 01.04.2011
                                    Dušan Kazimír – poverený zastupovaním starostu obce  
 
Zverejnené       od: 01.04.2011  do: ………………………………
 
34-krát videné