Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch

v zmysle §18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu

hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany

na deň 29.12.2014

Kvalifikačné predpoklady:

–         ukončené úplné stredné vzdelanie

Platové a ďalšie podmienky:

–         týždenný pracovný čas je 3 hodiny

–         hlavný kontrolór obce Jedľové Kostoľany môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktorú vykonávajú podnikateľskú činnosť

–         plat hlavného kontrolóra je stanovený podľa § 18c ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Písomné prihlášky môžu záujemcovia predkladať na Obecný úrad Jedľové Kostoľany v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – Voľba hlavného kontrolóra“ prípadne zaslať poštou do 15.12.2014 do 15:30. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

Adresa na doručenie:               Obecný úrad Jedľové Kostoľany

                                               951 96  Jedľové Kostoľany č. 297

V Jedľových Kostoľanoch, 20.11.2014

                                                                                                          Dušan Kazimír

                                                                                                           Starosta obce

Zverejnené       od: 20.11.2014

                           do: 15.12.2014

45-krát videné